Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  Бонус 2000 ЕООД, седалище гр. Варна, бул Съборни Но22, ЕИК 103802298,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.exotic-market.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН”.

Ползвателите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН. Използването на услугите на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН означава, че Ползвателят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Тези правила обвързват всички Ползватели. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля не използвайте този сайт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН

1.      За да използва ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
2.      Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателят, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН.
3.      С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам условията" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4.      Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателят регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчикът.
5.      При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6.      Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателят адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателят данни са неверни или заблуждаващи.
7.      Ползвателят сключва договор за покупко-продажба с Доставчикът по следната процедура:
7.1   Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни;
7.2   Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
7.3   Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
7.4   Предоставяне на данни за извършване на доставката;
7.5   Избор на способ и момент за плащане на цената.
7.6    Потвърждение на поръчката
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателят съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателят, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателят на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
-          е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
-          информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;


ЦЕНИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ

1.      Цената на стоките е с включен ДДС и се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН. Цените на стоките не включват разходи по доставка. Всички цени на стоките са актуални единствено към момента на тяхното побликуване. Доставчикът  има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Ползвателят. При допусната техническа грешка при публикуване на цените на стоките, Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН по време на извършване на поръчката.

2.      Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН. Всички размери, цветове и други описания или качествени характеристики на стоките са приблизителни и Доставчикът не носи отговорност за претърпени от Ползвателят имуществени вреди в следствие на евентуални несъответствия в описанията на стоките в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН. В случай, че Ползвателят установи съществени несъответствия в основни характеристики на стоките, той  има право да върне закупените стоки в 7 дневен срок.

ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ

1.      Доставките се извършват от Куриерска фирма в посочените в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН срокове. Доставчикът уведомява ползвателят за очакваната дата на доставка. Доставчикът не носи отговорност за закъснения причинени от Куриерската фирма. В случай, че Ползвателят не осигури приемането на стоките на посоченият адрес, следва да заплати всички допълнителни такси по тарифа на Куриерската фирма, свързани със забавеното получаване.
2.      Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При получаване на стоката, Ползвателят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от Ползвателят адрес. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ползвателят  има право да откаже приемането на стоката, ако установи видими дефекти по опаковката или самата стока, в този случай Куриерската фирма задължително съставя протокол.
3.      Ползвателят е длъжен да заплати общата стойност на направената поръчка. Общата стойност включва цената на заявените стоки и цената за доставка. Начините на заплащане са описани в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 7 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. В този случай, Ползвателят е длъжен да върне стоката в добър търговски вид, подходящо опакована, без дефекти или следи от неправилна употреба или съхранение, придружена с търговските документи получени при доставката. Доставчикът е дължен да възстанови в пълен размер платената от Ползвателят цена на стоките не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ по сключеният договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Доставчикът има право да прави изменения и допълнения в настоящите Общи Условия, като своевременно ги публикува в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

  

Copyright 2014 Екзотик Маркет.
paymethods